Marek W. z Warszawy
Stół przepiękny. Udany zakup. Bardzo polecam MEBELTOM
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w sklepie podaj swój e-mail

Szukaj

Twój ulubiony styl mebli ?

Regulamin

 • Właścicielem Sklepu Internetowego mebeltom.pl jest firma:
  Mebeltom - Antyki, meble stylowe Tomasz Kupren z siedzibą: ul.Olsztyńskiej 37, 11-001 Dywity tel. 601 359 144, NIP 739-320-07-44, Regon 280299246

  Zamówienia w sklepie można składać poprzez: - sklep internetowy: http://www.mebeltom.pl, adres e-mail: mebeltom@o2.pl i telefon 601 359 144
  Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:
  - pod adresem e-mail:lowiskonet@o2.pl
  - pod numerem telefonu: 601 359 144
  - bądź listownie na adres: Mebeltom - Tomasz kKupren, ul. Olsztyńska 37, 11-001 Dywity.

  Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z
  niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub
  umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu.)


  1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza w 100% jego realizacji. Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas niezależnych (brak towaru u dostawców itp.) możemy zamówienie zrealizować częściowo. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, postaramy się powiadomić o tym kupującego.
  2. Zamówienia poprzez Sklep Internetowy można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
  3. Zamówienia przyjmowane są po wypełnieniu przez klienta formularza zamówienia umieszczonego na stronie sklepu.
  4. Zamówienia nie będa realizowane bez wprowadzonego prawidłowo adresu mailowego i aktualnego numeru kontaktowego.
  5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych. Jednakże zamówienia często realizaowane będa błyskawicznie 1-2 dni.
  6. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie telefonicznie lub e-mailem oraz o ewentualnym wydlużniem czasu realizacji zamówienia.
  7. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
  8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT Marża. Jeśli zamawiający życzy sobie faktury Vat prosimy o wpisanie w polu uwagi: Zamawiam fakturę VAT marża oraz poprawne dane do jej wystawienia.
  9. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od produktów sprzedawanych przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych.
  10. Sklep lowisko.net zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
  11. Zarówno glina jak i zanęty pakowane są w worki foliowe. Może zdażyć się podczas wysyłki, że któryś worek otworzy się. Nie podlega to reklamacji ponieważ żaden z tych towarów nie traci swoich wartości z tego tytułu.

  12. Proszę o otwieranie paczek w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zniszczeń proszę żądać spisania protokołu szkody. Brak tego protokołu pozbawia możliwośći wymiany towaru i dochodzenia odszkodowania. Nie otworzenie paczki w obecności kuriera pozbawia możliwości dochodzenia odszkodowania.


  Możliwość odbioru towaru w Dywitach k/Olsztyna - tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.  - Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
  "O ochronie danych osobowych".

  - Dane osobowe Klientów są poufne i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim.
  Każdy kupujący, którego dane znajdują się w bazie danych lowisko.net ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usunięcia.
  - Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od lowisko.net korespondencji pocztą elektroniczną i tradycyjną na adres podany w formularzu zamówienia, dotyczącej firmy lowisko.net i jej oferty.
  - Wszystkie zdjęcia oraz teksty są własnośćią marki lowisko.net Kopiowanie rozpowszechnianie i użytkowanie w celach komercyjnych bez zgody właściciela zabronione.  Reklamacje i zwroty
  -
  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
  Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do
  odstąpienia od
  umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od
  dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
  upływem terminu.
  2.
  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.
  poz. 827)
  Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do
  odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie
  14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wy
  starczy wysłanie
  oświadczenia przed upływem terminu.
  3.
  Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w
  szczególności z wykorzystaniem
  formularza
  i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na
  odległość, m.in.:
  a. wiadomością e -mail, na adres: mebeltom@o2.pl
  ,
  b.
  w formie pisemnej, na adres Mebeltom - Tomasz Kupren, ul. Olsztyńska 37, 11-001 Dywity.

  4.
  Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o
  odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez kon
  sumenta adres e-mail.
  5.
  Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  a.
  dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu
  dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  b.
  bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  c.
  kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w
  zwykłym trybie odesłane pocztą.
  6.
  Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej
  na odległość, o którym mowa w ust. 1. nieprzysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a.
  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełn
  ieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b.
  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
  odstąpienia od u
  mowy;
  c.
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
  specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  d.
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
  krótki termin przydatności do użycia;
  e.
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
  dostarczeniu;
  f.
  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g.
  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
  dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
  przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h.
  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego pr
  zyjechał w celudokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
  usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
  zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo od
  stąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i.
  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu;
  j.
  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy oprenumeratę;
  k.
  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l.
  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
  przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
  wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
  dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracieprawa odstąpienia od umowy.
  7.
  W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia
  od umowy, konsument jestobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym
  niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru
  przekazując go do odbioru osobie upoważnionej prz
  ez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/wterminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  8.
  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby
  wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
  9.
  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania rzeczy.
  10.
  Sprzedający, nie późniejniż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
  odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
  koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy
  użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie
  zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  11.
  Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
  dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
  nastąpi wcześniej.
  12.
  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  Adres do zwrotów i korespondencji.

  Mebeltom - Tomasz Kupren, ul. Olsztyńska 37,11-001 Dywity
  13.
  W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny 601 359 144, lub
  kontakt mailowy na adres: mebeltom@o2.pl
  -
  wtym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące
  informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.